•  
 •  
 •  
  • กองดนตรี
  • กองวิทยาการ
  • แผนกบริการ
  • โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
 •  
  • ข่าวสาร
  • กิจกรรม
 •  
  • เพลง
  • โน๊ต
 •  
  • จัดซื้อ
  • จัดจ้าง
 •  
  • E-learning
  • KM
 •  
หน้าแรก > กิจกรรม
การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เหล่า ดย. เป็นนายทหารสัญญาบัตร(ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เหล่า ดย. เป็นนายทหารสัญญาบัตร(ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ จำนวน ๕ นาย มีรายชื่อดังนี้ ๑.จ.ส.อ.อุดม นาชัยลอง สังกัด ดย.ทบ. ๒.จ.ส.อ.เกรียงศักดิ์ บุญสิงห์ สังกัด มทบ.๓๓ ๓.จ.ส.อ.วุฒิชัย พลายละหาร สังกัด มทบ.๔๖ ๔.จ.ส.อ.สุธันย์ธนัตถ์ พาสระน้อย สังกัด ดย.ทบ. ๕.จ.ส.อ.ธีร์ปพัฒ ธีรนันท์พัฒธน สังกัด มทบ.๓๗ ๖.จ.ส.อ.ราชัณ ตรีอำนรรค สังกัด มทบ.๑๗ (อะไหล่ ๑) ๗.จ.ส.อ.สมชาย ช่วยนางเดียว สังกัด มทบ.๑๑ (อะไหล่ ๒) ๘.จ.ส.อ.สมบัติ เฉลิมแสน สังกัด มทบ.๒๗ (อะไหล่ ๓)
ย้อนกลับ