•  
 •  
 •  
  • กองดนตรี
  • กองวิทยาการ
  • แผนกบริการ
  • โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
 •  
  • ข่าวสาร
  • กิจกรรม
 •  
  • เพลง
  • โน๊ต
 •  
  • จัดซื้อ
  • จัดจ้าง
 •  
  • E-learning
  • KM
 •  
หน้าแรก > ประวัติทำเนียบ > ทำเนียบ
ประวัติ
ทำเนียบ

พระนามและนามผู้บังคับบัญชาในอดีตถึงปัจจุบัน

-          พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าสุขสวัสดิ์
-          พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าดิศวรกุมาร
 
           ( นายพลโท พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ )
-          พันตรี พระวาทิตบรเทศ (ม.ร.ว.ชิต  เสนีวงศ์ฯ)
-          พันตรี พระวาทิตบรเทศ (แดง  ทองใหญ่)
-          พันตรี พระยาวาทิตบรเทศ ( ม.ร.ว. ชิต  เสนีวงศ์ ณ กรุงเทพ )
-          พันตรีหลวงประสานดุริยางค์ศรีชญา
-          พันโท อรรถ              ศศิประภา
-          พันโท กฤษณ์           สีวะรา
-          พันโท เกรียงไกร      อัตตะนันท์
-          พันโท อุดม              สุขมาก
-          พันโท ศิริ                 ถิรพัธน์ 
-          พันเอก อาทิตย์         วิเศษสินธ์
-          พันเอก ประเชาวน์     เผ่าจินดา 
-          พันเอก ชูชาติ           พิทักษากร
-          พันเอก ชลอ             คงสุวรรณ
-          พันเอก วัฒน์             เกิดสว่าง
-          พันเอก ศุภชัย           โพธิ์ทองนาค
-          พันเอก โชติภณ        จันทร์อยู่
-          พันเอก กฤษดา         สาริกา
-          พลตรี กฤษดา           สาริกา
-          พลตรี วิทยา             ชัยสมพร
พ.ศ.๒๔๑๔ - ๒๔๒๐        

พ.ศ.๒๔๒๐ - ๒๔๓๐
พ.ศ.๒๔๓๐ - ๒๔๔๙
พ.ศ.๒๔๔๙ - ๒๔๘๖
พ.ศ.๒๔๒๑ - ๒๔๗๖
พ.ศ.๒๔๘๖ - ๒๔๙๒
พ.ศ.๒๔๙๒ - ๒๔๙๒
พ.ศ.๒๔๙๒ - ๒๔๙๓
พ.ศ.๒๔๙๓ - ๒๔๙๓
พ.ศ.๒๔๙๓ - ๒๔๙๗
พ.ศ.๒๔๙๗ - ๒๕๑๔
พ.ศ.๒๕๑๔ - ๒๕๑๗
พ.ศ.๒๕๑๗ - ๒๕๒๑
พ.ศ.๒๕๒๑ - ๒๕๒๒
พ.ศ.๒๕๒๒ - ๒๕๒๘
พ.ศ.๒๕๒๘ - ๒๕๓๗
พ.ศ.๒๕๓๗ - ๒๕๔๔
พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
พ.ศ.๒๕๖๒ - ปัจจุบัน