•  
 •  
 •  
  • กองดนตรี
  • กองวิทยาการ
  • แผนกบริการ
  • โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
 •  
  • ข่าวสาร
  • กิจกรรม
 •  
  • เพลง
  • โน๊ต
 •  
  • จัดซื้อ
  • จัดจ้าง
 •  
  • E-learning
  • KM
 •  
หน้าแรก > ประวัติทำเนียบ > ทำเนียบ
ประวัติ
ทำเนียบ       พระนามและนามผู้บังคับบัญชาในอดีตถึงปัจจุบัน

-          พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าสุขสวัสดิ์                                 พ.ศ.๒๔๑๔ - ๒๔๒๐
-          พระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าดิศวรกุมาร                                

  ( นายพลโท พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ )    พ.ศ.๒๔๒๐ - ๒๔๓๐

-          พันตรี พระวาทิตบรเทศ (ม.ร.ว.ชิต  เสนีวงศ์ฯ)                       พ.ศ.๒๔๓๐ - ๒๔๔๙  

-          พันตรี พระวาทิตบรเทศ (แดง  ทองใหญ่)                               พ.ศ.๒๔๔๙ - ๒๔๘๖
-          พันตรี พระยาวาทิตบรเทศ ( ม.ร.ว. ชิต  เสนีวงศ์ ณ กรุงเทพ )   พ.ศ.๒๔๒๑ - ๒๔๗๖
-          พันตรีหลวงประสานดุริยางค์ศรีชญา                                     พ.ศ.๒๔๘๖ - ๒๔๙๒
-          พันโท อรรถ            ศศิประภา                                           พ.ศ.๒๔๙๒ - ๒๔๙๒
-          พันโท กฤษณ์          สีวะรา                                                พ.ศ.๒๔๙๒ - ๒๔๙๓
-          พันโท เกรียงไกร       อัตตะนันท์                                          พ.ศ.๒๔๙๓ - ๒๔๙๓
-          พันโท อุดม              สุขมาก                                             พ.ศ.๒๔๙๓ - ๒๔๙๗
-          พันโท ศิริ                ถิรพัธน์                                             พ.ศ.๒๔๙๗ - ๒๕๑๔
-          พันเอก อาทิตย์        วิเศษสินธ์                                           พ.ศ.๒๕๑๔ - ๒๕๑๗
-          พันเอก ประเชาวน์     เผ่าจินดา                                          พ.ศ.๒๕๑๗ - ๒๕๒๑
-          พันเอก ชูชาติ          พิทักษากร                                         พ.ศ.๒๕๒๑ - ๒๕๒๒
-          พันเอก ชลอ            คงสุวรรณ                                          พ.ศ.๒๕๒๒ - ๒๕๒๘
-
         พันเอก วัฒน์           เกิดสว่าง                                            พ.ศ.๒๕๒๘ - ๒๕๓๗
-
         พันเอก ศุภชัย          โพธิ์ทองนาค                                      พ.ศ.๒๕๓๗ - ๒๕๔๔
-          พันเอก โชติภณ       จันทร์อยู่                                            พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๕๔
-          พันเอก กฤษดา        สาริกา                                              พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘

-          พลตรี กฤษดา          สาริกา                                              พ.ศ.๒๕๕๘ - ปัจจุบัน